Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Á Châu Chất lượng sản phẩm thay lời nói

Thông Báo Cổ Đông

Ngày 12/03/2015: Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Á Châu công bố ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày 06/04/2015: Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Á Châu gửi thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2015

Ngày 06/04/2016: Thông báo mời dự hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016

Ngày 11/05/2016: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chốt danh sách cổ đông để thanh toán tiền cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

Ngày 04/05/2017: Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017

Ngày 04/05/2017: Nội dung chương trình ĐHĐCĐ năm 2017

Ngày 19/05/2017: Sơ yếu lý lịch Chủ tịch HĐQT Công ty

Ngày 19/05/2017: Sơ yếu lý lịch Trưởng Ban Kiểm soát 

Ngày 19/05/2017: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khoáng sản Á Châu

Ngày 01/02/2018: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

Ngày 19/03/2018: Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018

Ngày 02/05/2018: Thông báo về việc thay đổi người công bố thông tin 

Ngày 02/05/2018: Thông báo về việc bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty

Ngày 02/05/2018: Thông báo về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty

Ngày 14/05/2018: Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Ngày 01/06/2018: Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty

Ngày 05/06/2018: Thư mời dự họp, tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Ngày 06/06/2018: Công bố thông tin đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Ngày 21/06/2018: THÔNG BÁO: Công ty CP Khoáng sản Á Châu xin thông báo tạm hoãn họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường do còn một số nội dung chưa thống nhất hoặc chưa kịp chuẩn bị. Lịch họp mới sẽ được thông báo đến quý vị Cổ đông sau. 

Ngày 01/08/2018: Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Ngày 04/09/2018: Thư mời dự họp, tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Ngày 10/09/2018: Sơ yếu lý lịch ông Lê Đình Hùng (Ứng cử TV HĐQT)

Ngày 15/09/2018: Thông báo thay đổi nhân sự

Ngày 11/03/2019: Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ngày 13/03/2019: Công bố thông tin và giải trình về QĐ xử lý VPHC thuế, yêu cầu cung cấp thông tin 

Ngày 24/04/2019: Thông báo thay đổi nhân sự

Ngày 24/04/2019: Thông báo về việc thay đổi người công bố thông tin 

Đăng Nhập