Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Á Châu Chất lượng sản phẩm thay lời nói

Đại Hội Đồng Cổ Đông

24/04/2015: 

Đại hội cổ đông Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Á Châu năm 2015 được tổ chức tại khách sạn Xuân Lam (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) vào ngày 24/04/2015 đã thành công tốt đẹp. Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Á Châu công bố biên bản đại hội đồng cổ đông 2015 và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông 2015 

24/04/2015:

 Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2015 

19/04/2016:

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016

11/05/2016:

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

11/05/2016:

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

25/07/2016:

Báo cáo Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2016

04/05/2017

Thư mời hợp ĐHCĐ năm 2017

19/05/2017

Nội dung chương trình ĐHCĐ năm 2017

19/05/2017 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
19/05/2017 Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017
19/05/2017 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
19/03/2018 Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018
22/03/2018 Thông báo số 440 của HĐTV năm 2018 về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông
22/03/2018 Thông báo số 441 của HĐTV năm 2018 về đề nghị miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự
22/03/2018 SYLL bà Nguyễn Thị Ngân
29/03/2018 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
15/09/2018 Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
09/04/2019 Thư mời dự họp, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
20/04/2019 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
   

 

 

 

Đăng Nhập