Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Á Châu Chất lượng sản phẩm thay lời nói

Báo cáo tài chính

 

NĂM TÀI CHÍNH

KỲ BÁO CÁO

BCTC CÔNG TY

2019

Quý I

Quý II  
Bán niên (đã soát xét)  
Quý III  
Quý IV  
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

2018

Quý I

Quý II
Bán niên (đã soát xét)
Quý III
Quý IV
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

2017

Quý I
Quý II
Bán niên (đã soát xét)
Quý III
Quý IV
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

2016

Quý I
Quý II
Quý III
Quý IV
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016
 
2015

Quý I

http://fpt.com.vn/Templates/fpt.com.vn/vn/images/pdf.gif

Quý II

http://fpt.com.vn/Templates/fpt.com.vn/vn/images/pdf.gif

Quý III

http://fpt.com.vn/Templates/fpt.com.vn/vn/images/pdf.gif

Quý IV

http://fpt.com.vn/Templates/fpt.com.vn/vn/images/pdf.gif

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

 

2014

Quý I

http://fpt.com.vn/Templates/fpt.com.vn/vn/images/pdf.gif

Quý II

http://fpt.com.vn/Templates/fpt.com.vn/vn/images/pdf.gif

Quý III

http://fpt.com.vn/Templates/fpt.com.vn/vn/images/pdf.gif

Quý IV

http://fpt.com.vn/Templates/fpt.com.vn/vn/images/pdf.gif

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

2013

Quý I

http://fpt.com.vn/Templates/fpt.com.vn/vn/images/pdf.gif

Quý II

http://fpt.com.vn/Templates/fpt.com.vn/vn/images/pdf.gif

Quý III

http://fpt.com.vn/Templates/fpt.com.vn/vn/images/pdf.gif

Quý IV

http://fpt.com.vn/Templates/fpt.com.vn/vn/images/pdf.gif

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

2012

Quý I

http://fpt.com.vn/Templates/fpt.com.vn/vn/images/pdf.gif

Quý II

http://fpt.com.vn/Templates/fpt.com.vn/vn/images/pdf.gif

Quý III

http://fpt.com.vn/Templates/fpt.com.vn/vn/images/pdf.gif

Quý IV

http://fpt.com.vn/Templates/fpt.com.vn/vn/images/pdf.gif

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012

2011

Quý I

http://fpt.com.vn/Templates/fpt.com.vn/vn/images/pdf.gif

Quý II

http://fpt.com.vn/Templates/fpt.com.vn/vn/images/pdf.gif

Quý III

http://fpt.com.vn/Templates/fpt.com.vn/vn/images/pdf.gif

Quý IV

http://fpt.com.vn/Templates/fpt.com.vn/vn/images/pdf.gif

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011

 

 

Đăng Nhập